Regulamin

V Pajęczański Bieg Niepodległości 11.11.2018r.

 

REGULAMIN

 

 CEL IMPREZY:

 

Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej;

Popularyzacja Nordic Walking

Promocja miasta i gminy Pajęczno

Promocja województwa łódzkiego oraz powiatu pajęczańskiego

Propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia

 

 1. ORGANIZATORZY:

 

Miejsko-Gminny  Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie,
Urząd Gminy i Miasta w Pajęcznie,

Partnerzy:

 

Starostwo Powiatowe w Pajęcznie,
Cementownia „Warta” S.A

Klub Biegacza Warta

Osoby kontaktowe:

Wojciech Beśka – 505268726

e-mail: beska@pajeczno.pl

 

 1. TERMIN I MIEJSCE:

 

Termin: 11.11.2018 r.

Start:  – bieg główny (5 km) godz. 14:00

Start – marsz Nordic Walking (5 km): 14:05

– bieg dla uczniów szkół podstawowych – 400m (klasy I-III), godz. 13.00

– bieg dla uczniów szkół podstawowych – 400m  (klasy IV-VI). godz. 13.15

– bieg dla uczniów szkół podstawowych – 800m (klasy VII-VIII). godz.13.30

Miejsce: Stadion Miejski, ul. Rekreacyjna

 

 1. TRASA I DYSTANS:

 

Dystans biegu: ok. 5 km

Trasa: asfaltowo-brukowo-szutrowa (80% asfaltowa, 15% brukowa, 5% szutrowa)

Trasa biegu w newralgicznych punktach będzie zabezpieczona, otaśmowana oraz będą się tam znajdowali wolontariusze. Skracanie trasy skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją. Godzina startu biegu głównego – godz 14.00. Start i meta – Stadion Miejski w Pajęcznie.

 

 

 1. LIMIT I POMIAR CZASU:

 

Limit biegu wynosi 1 h. Pomiar czasu: elektroniczny (CHRONOSPORTS)

Zawodnicy, którzy nie ukończą biegu w limicie czasu zobowiązani są do zejścia z trasy.

Punkty pomiaru czasu rozmieszczone będą na starcie i mecie. Ominięcie któregokolwiek punktu kontroli pomiaru czasu spowoduje dyskwalifikację.

 

 

 1. ZGŁOSZENIA:

 

Zgłoszenia można dokonywać drogą elektroniczną za pośrednictwem strony  www.biurozawodow.pl po kliknięciu w zakładkę V PAJĘCZAŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

Pakiety startowe przewidziano dla 200 osób.

Zapisy internetowe rozpoczną się w dniu 11 września 2018r.,

Biuro zawodów dniu 11.11.2018r. czynne w godzinach 11.30 – 13:30.

Organizator zastrzega sobie prawo zamknięcia listy startowej / zgłoszenia w momencie przekroczenia powyższej liczby Uczestników biegu. Pierwszeństwo udziału w biegu mają osoby, które zapisały się i uiściły wcześniej opłatę startową.

W przypadku nie osiągnięcia wymaganej liczby zawodników będzie istniała możliwość zapisania się na bieg oraz uiszczenie opłaty startowej w dniu zawodów w godzinach 11:30 do 13.15

 

 1. UCZESTNICTWO:

 

Uczestnikiem Pajęczańskiego Biegu Niepodległości może zostać każda osoba, która ukończyła 16 rok życia.

Wszyscy zawodnicy odbierający pakiet startowy są zobowiązani do złożenia deklaracji uczestnictwa w biurze zawodów

Podpisując deklarację uczestnictwa Uczestnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy.

Każdy zawodnik startujący w biegu czyni to na własną odpowiedzialność

Osoby niepełnoletnie zobowiązane są do przedstawienia „Zgody do udziału w Biegu” podpisanej przez rodzica lub prawnego opiekuna.

W pakiecie startowym uczestnicy otrzymują numer startowy, agrafki, pamiątkową koszulkę techniczną a po ukończeniu biegu pamiątkowy medal oraz możliwość wzięcia udziału w poczęstunku.

W dniu biegu zostaną zorganizowane szatnie i przebieralnie dla uczestników, które znajdować się będą na Stadionie Miejskim w siedzibie  Domu Sportu.

 

 1. OPŁATY:

 

Promocyjna opłata startowa wynosi 20,00 zł (do końca września). Osoby, które zarejestrują się w październiku, zapłacą 30 zł, natomiast w listopadzie opłata startowa będzie wynosić 40 zł. Opłatę należy dokonywać przelewem na konto:

 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Pajęcznie

 1. Wiśniowa 5

98-330 Pajęczno

72 8980 0009 2032 0012 3363 0001

tytule wpłaty należy podać: imię i nazwisko uczestnika, opłata startowa bieg lub marsz NW. Wpłata powinna być zaksięgowana nie później niż w 7 dniu od daty zapisu, po upływie tego terminu zawodnik zostanie usunięty z listy startowej, możliwość dokonania opłaty w dniu startu tylko pod warunkiem nie osiągnięcia odpowiedniej liczby startujących (200 osób)

 

Opłata startowa w dniu zawodów wynosi 50,00

 

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, brak jest możliwości scedowania opłaty na innego zawodnika. Biegi dla uczniów szkół podstawowych są za darmo.

 

W razie braku odnotowanej wpłaty odbiór pakietu startowego będzie możliwy tylko i wyłącznie po okazaniu dowodu wpłaty potwierdzonego przez bank

 

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje pamiątkowy medal, koszulka techniczną oraz ciepły posiłek.

 

 1. BIURO ZAWODÓW:

 

Biuro zawodów będzie zlokalizowane na Stadionie Miejskim w Pajęcznie – Dom Sportu przy ul. Rekreacyjnej czynne w godzinach 11.30 – 13.30

 

 1. KLASYFIKACJE I NAGRODY:

 

– Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn:

 

– Klasyfikacja w kategoriach wiekowych

 

– klasyfikacje w biegach dodatkowych (Szkoła Podstawowa)

 

– Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w zawodach Nordic Walking

 

Pierwsze trzy panie oraz pierwsi trzej panowie otrzymają puchary oraz nagrody rzeczowe. Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 

Bieg odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.
Organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu.
Organizator zapewnia szatnie – przebieralnie oraz depozyt na bagaż.
Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, który musi być przypięty z przodu na piersiach.

Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
Każdy z uczestników biegu ma obowiązek sprawdzenia przed biegiem czy jest znajduje się na liście startowej oraz czy ma nadany numer startowy

Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób trenujących na trasie przed i po imprezie. W razie nieszczęśliwego wydarzenia losowego (wypadek, kontuzja) organizator nie ponosi odpowiedzialności.
Przebieralnie i toalety będą usytuowane na terenie Stadionu Miejskiego przy ul. Rekreacyjnej Sprawy nieuregulowane w regulaminie rozstrzyga organizator.
Ewentualne protesty należy zgłaszać do 15 minut po wywieszeniu pierwszych nieoficjalnych wyników. Protesty będą rozpatrywane na miejscu.

Regulamin nie jest wersja ostateczną i może zostać zmieniony do czasu zawodów.

Po zakończeniu biegu każdy zawodnik jest zaproszony do wspólnego posiłku.

 

Komitet Organizacyjny

 

 


1 Comment

Anna Żyłka

26 października, 2014 at 8:30 pm

Przy zapisywaniu elektronicznym pominęłam (przypadkiem)przelew elektroniczny
Próbuje odnaleźć nr.konta na który trzeba przelać opłatę startową i….nic.Proszę o przesłanie nr. konta

Leave a Reply to Anna Żyłka Anuluj pisanie odpowiedzi